Sprawy sądowe i arbitraż

Z sukcesami reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym.

Rozwiązywanie sporów

Dochodzenie należności oraz odszkodowań

Obrona przed roszczeniami

Jak działamy?

Nasza specjalizacja obejmuje szerokie spektrum spraw: spory korporacyjne i inne z zakresu prawa spółek, spory budowlane, spory gospodarcze i cywilne oraz spory wynikające z naruszeń praw własności intelektualnej.

Szybko diagnozujemy istotę sporu, mocne i słaby strony sytuacji prawnej Klienta i doradzamy najefektywniejszą strategię procesową. Wspieramy stanowisko procesowe naszych Klientów opiniami prawnymi uznanych pracowników naukowych.

 

W czym możemy Ci pomóc?

 • dochodzenie należności wynikających z umów z klientami
 • rozwiązywanie sporów IT, w tym eskalacji na tle projektów wdrożeniowych
 • dochodzenie odszkodowań i kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak również wykonania innych zobowiązań wynikających z zawartych umów
 • domaganie się wzruszenia uchwał spółek kapitałowych lub obrona przed takimi żądaniami
 • dochodzenie należności w związku z naruszeniem autorskim praw majątkowych lub osobistych
 • dochodzenie należności wobec wspólników spółek, członków zarządu, poręczycieli
 • reprezentacja w sporach pomiędzy wspólnikami spółek osobowych lub kapitałowych
 • obrona przed roszczeniami o zapłatę odszkodowania i kar umownych z tytułu zawartych umów
 • roszczenia związane z czynami nieuczciwej konkurencji (np. nieuczciwą reklamą, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianiem kontrahentów do rozwiązania umowy)
 • ochrona dóbr osobistych
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec klienta
 • sądowe potwierdzenie praw przysługujących klientowi

Potrzebujesz porady specjalistów, którzy rozumieją Twoją branżę?

Zaufali nam

Kancelaria reprezentowała nas w sporze z niemieckim kontrahentem dotyczącym nierozliczonego wdrożenia oprogramowania, w szczególności w toku negocjacji z niemieckimi pełnomocnikami, dzięki czemu uzyskaliśmy korzystną ugodę i odzyskaliśmy należne nam pieniądze.

Krzysztof Litwin, Członek Zarządu ValueLogic

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-05-11T04:34:52+02:00

Krzysztof Litwin, Członek Zarządu ValueLogic

Kancelaria reprezentowała nas w sporze z niemieckim kontrahentem dotyczącym nierozliczonego wdrożenia oprogramowania, w szczególności w toku negocjacji z niemieckimi pełnomocnikami, dzięki czemu uzyskaliśmy korzystną ugodę i odzyskaliśmy należne nam pieniądze.
W ramach stałej obsługi prawnej dzięki kancelarii odzyskaliśmy należności za roboty budowlane na łączną kwotę ponad 2 mln. złotych, a jednocześnie kancelaria reprezentowała nas skutecznie w wielomilionowym sporze o naliczone kary umowne.

Ksawery Kossowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-05-11T04:51:50+02:00

Ksawery Kossowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

W ramach stałej obsługi prawnej dzięki kancelarii odzyskaliśmy należności za roboty budowlane na łączną kwotę ponad 2 mln. złotych, a jednocześnie kancelaria reprezentowała nas skutecznie w wielomilionowym sporze o naliczone kary umowne.
Kancelaria w pierwszej kolejności stawia nacisk na zamierzone cele biznesowe i dopasowuje do nich świadczone usługi.

Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polskiej Miedzi

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:24:01+02:00

Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polskiej Miedzi

Kancelaria w pierwszej kolejności stawia nacisk na zamierzone cele biznesowe i dopasowuje do nich świadczone usługi.
Zakres spraw jakimi zajmuje się Kancelaria obejmuje sprawy pracownicze, sprawy korporacyjne, sprawy transformacyjne Spółki, w tym Grupy Kapitałowej Spółki - umowy handlowe w całym obszarze działania Spółki, - prawo dotyczące nieruchomości, będących w posiadaniu Spółki, jak również sprawy zewnętrzne Spółki, polegające na reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych , administracyjnych, sądowo – administracyjnych.

Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:29:44+02:00

Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.

Zakres spraw jakimi zajmuje się Kancelaria obejmuje sprawy pracownicze, sprawy korporacyjne, sprawy transformacyjne Spółki, w tym Grupy Kapitałowej Spółki - umowy handlowe w całym obszarze działania Spółki, - prawo dotyczące nieruchomości, będących w posiadaniu Spółki, jak również sprawy zewnętrzne Spółki, polegające na reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych , administracyjnych, sądowo – administracyjnych.
5
4
Krej Gajowczyk Legal Partners
Wratislavia BIO
PBD
Value Logic
Objectivity
hemmersbach
bruk
De Dietrich
Związek Pracodawców Polskiej Miedzi
Browar Namysłów
PTS

Przykładowe sprawy z naszej praktyki

 

 

 • Reprezentacja i doradztwo klientowi z branży inwestycyjnej w złożonym sporze międzynarodowym dotyczącym ubezskutecznienia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa [spór wygrany przed Sądem Najwyższym].

$

Dzięki umiejętnej prezentacji argumentacji, w tym dotyczącej dwóch porządków prawnych, wykorzystaniu opinii prawnych złożonych przez wybitnych profesorów prawa, otworzyliśmy klientowi drogę do egzekucji wielomilionowej kwoty.

 

 • Reprezentacja i doradztwo klienta z branży budowlanej w sporze wytoczonym przez podmiot publiczny o zapłatę kar umownych w wysokości ponad 6 mln. złotych [sprawa wygrana prawomocnie w całości].

$

Dzięki skutecznej reprezentacji sądowej zablokowaliśmy roszczenie zamawiającego o zapłatę wartej miliony złotych kary i przekonaliśmy sąd o bezzasadności jego stanowiska, w tym również przeciwnika procesowego, który zrezygnował z zaskarżenia wyroku, dzięki czemu klient uniknął długotrwałej i kosztownej walki sądowej.

 

 • Reprezentacja i doradztwo w złożonym sporze korporacyjnym dotyczącym m.in. uchwał wspólników decydujących o kluczowych sprawach majątkowych grupy kapitałowej.

$

Przy naszym wsparciu merytorycznym przejęliśmy od Klienta zabezpieczenie od strony prawnej szeregu umów z twórcami z Polski oraz Europy, nawigując bieżące problemy prawne w toku produkcji.

Krej Gajowczyk Legal Partners Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grajewska 2 (I piętro),  51-429 Wrocław

+48 693 780 631 | office@glpartners.pl

11 + 3 =

Wysyłając niniejszą wiadomość oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krej Gajowczyk Legal Partners z siedzibą we Wrocławiu w celu kontaktu z Tobą oraz świadczenia w przyszłości na Twoją rzecz usług prawnych, podajesz dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.

Dodatkowo, oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej oraz masz świadomość, że masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: office@glpartners.pl