+48 693 780 631 office@glpartners.pl

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił w całości powództwo podmiotu publicznego o 6 milionów złotych, wytoczone przeciwko naszemu klientowi na podstawie umowy o roboty budowalne zawartej w 2011 r., zarzucając nieterminowe usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym (rękojmianym). Wartym podkreślenia jest, że w istocie nasz klient nie dysponował argumentami uzasadniającymi opóźnienie w usunięciu wad, które samo w sobie było pomiędzy stronami bezsporne. Sąd w całości podzielił argumenty kancelarii dotyczące wadliwości projektu budowalnego jak i szczególnego mechanizmu płatności kar umownych przewidzianego umowie. Wyrok jest nieprawomocny. #karaumowna #rękojmia #gwarancja #robotybudowlane